Adatkezelési tájékoztató
I. Bemutatkozás
Az Aphrodite Szalon tulajdonosa Héjja Zsoltné e.v. (telephely: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt.
3., adószám: 71869597-2-26) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.
Héjja Zsoltné e.v., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás
tartalmát, továbbá kötele-zettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
Héjja Zsoltné e.v. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Info tv.)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
• 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.)
Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden
körülmények között szem előtt tartja.
Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad
az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.
II. Adatkezelő
Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést Héjja Zsoltné e.v. végzi.
Név: Héjja Zsoltné e.v.
Telephely: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 3
Adószám: 71869597-2-26
Telefonszám: telefon: +36 62 327 370, +36 30 830 5035
Email cím: info@aphrodite.hu
III. Adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphez az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Aphrodite Szalon
Héjja Zsoltné -tulajdonos
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 3.
telefon: +36 62 327 370, +36 30 830 5035
Email cÍm: info@aphrodite.hu
IV. Fogalmak
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuktöbbé
nem lehetséges;
10.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
15.adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
16.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
17.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
18.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam
19.adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
V. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama
Héjja Zsoltné e.v. részére minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Kizárólag az üzleti
kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen
adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti
kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a
rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. A Héjja Zsoltné e.v.
minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében,
védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy
megsemmisüléstől. A Héjja Zsoltné e.v. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes
adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló
hivatalos megkeresések. Az “Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a
holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.
Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.
a) Ügyfélkapcsolat, üzleti kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok
1. Vásárlói adatok:
A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja, időpontja,
helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a)
pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Az adatkezelés célja: Az üzletünkben történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás
és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a
vásárlói szokások elemzése
Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A
számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Átutalásos vagy kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatait az
Erste Bank Hungary Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.Cégjegyzék helye és
száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041054)
Adatfeldolgozás: nincs
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
b) Online tevékenység
1. weboldal használata
A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és
böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a)
pontja)
Az adatkezelés célja: a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap
működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása
Az adatkezelés időtartama: honlap látogatói esetében egy hónap
Adattovábbítás jogalapja: az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozó: nincs
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
2. cookie kezelése
A kezelt adatok köre: dátum, honlapra belépés időpontja
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a)
pontja)
Az adatkezelés célja: A honlapon sütik (cookies) kerülek elhelyezésre, ha visszaküld egy
sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal.
Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.
Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:
– funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,
– feltétlenül szükséges cookie: Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal
működéséhez és fő funkcióihoz,
– performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési
sebességét,
– ajánlat cookie: ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy akciós ajánlatokat jelenítsünk meg az
Ön igényeihez igazítva,
– harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt
eszközöket alkalmazunk, úgy mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a pluginekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat
megtekinteni a szolgáltatásainkról.
Mivel a Héjja Zsoltné e.v. nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem
blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az
adott cookie-ról. Az adatkezelés időtartama: A munkamenet lezárultáig (a honlap
elhagyásával megszűnik), illetve a felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.
Adatfeldolgozó: nincs
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
c) Marketing tevékenységek
1. Promóciók, aktivitások
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a)
pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6. §
Az adatkezelés célja: az aktuális akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról történő
értesítés az érintett által választott és engedélyezett csatornán.
Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A
számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.
Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
A nyereményjáték nyertesének neve és a nyereményátvételről készült fotó – annak érintett
általi engedélyezése esetén – Héjja Zsoltné e.v. az Aphrodite Szalon saját Facebook
oldalán kerül közzétételre. (https://www.facebook.com/aphroditeszeged?fref=ts)
VI. Adatfeldolgozók adatai
Tárhely-szolgáltató: Mediacenter Hungary Kft. 6000, Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
tel.: 76 506 618, web: www.mediacenter.hu, e-mail: mediacenter@mediacenter.hu
Domain regisztrátor: Mediacenter Hungary Kft. 6000, Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Levelezést biztosító szolgáltató: Mediacenter Hungary Kft.
Könyvelés: Dr. Ruzsa János – Barna Gábor Könyvelő Iroda
cím: 6725 Szeged, Szabadság tér 3/B.
e-mail: adoiv2@gmail.com
Minden külső szolgáltató a jelen és saját adatvédelmi szabályzatának, valamint a mindenkor
hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével jár el.
Adatkezelő fenntartja a külső szolgáltatókkal kötött szerző és(ek) felmondásának és új
szolgáltatók bevonásának jogát.
VII. Jogorvoslati lehetőségek
Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett
kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
– Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról
másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
– Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni,
(helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
– Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a
személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is
továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
– Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18.
cikk, Info tv. ),
– Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és
gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egymásik
adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
– Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21.
§),
– Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori
visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének
jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3)
bek.).
– Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés
valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
GDPR 77. cikk)
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását
az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Héjja Zsoltné e.v. elérhetőségein.
a.) tájékoztatás:
Az érintett kérelmére Héjja Zsoltné e.v. tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az
arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és
címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban –
adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
b.) helyesbítés:
Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.
c.) adatok zárolása:
Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy
a törlés sértené az érintett jogos érdekeit Héjja Zsoltné e.v. zárolja a kérelmező személyes
adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
d.) adat törlése:
Héjja Zsoltné e.v. a személyes adatot törli, ha:
– kezelése jogellenes,
– az érintett kéri,
– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A weboldalon megadott adatokat minden év december 31. napján töröljük, ha ettől eltérően az érintett felénk nem nyilatkozik.

e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Héjja Zsoltné e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a
meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő
elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Szegedi Törvényszék elérhetősége: 6720
Szeged Széchenyi tér 4. +36 62 562 500 / Fax: +36 62 562 584). A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő
az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Szeged, 2018. május 24.

Időpont kérés próbára

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás